Zamieszczone poniżej postanowienia to prawna umowa pomiędzy użytkownikiem a firmą AG Neovo. Poprzez dostęp, przeglądanie i/lub korzystanie z tej strony sieci web, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się ze sformułowanymi tu postanowieniami w zakresie wszystkich stosownych praw i przepisów, włącznie z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Jeśli użytkownik nie zgadza się z tymi postanowieniami, nie powinien korzystać z tej strony sieci web.

Ta strona sieci web może zawierać inne uwagi dotyczące własności i informacje o prawach autorskich, których postanowienia należy przeczytać i przestrzegać. Informacje na tej stronie sieci web mogą zawierać techniczne niedokładności i błędy typograficzne.

Informacje mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez powiadomienia. AG Neovo może także wykonać poprawki i/lub zmiany produktów i/lub programów opisanych w niniejszych informacjach, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia.

AG Neovo nie ponosi odpowiedzialności za dokładność dostarczonych informacji, a odpowiedzialność za korzystanie z tych informacji spoczywa po stronie użytkownika. AG Neovo nie gwarantuje, że jakiekolwiek zgłoszone problemy mogą zostać rozwiązane przy użyciu dostarczonych przez AG Neovo informacji. Poprzez zapewnienie tych informacji, AG Neovo nie gwarantuje żadnych licencji do praw autorskich, patentów lub wszelkich innych praw własności intelektualnej. W żadnym przypadku AG Neovo nie będzie opowiadać za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub konsekwentne szkody wynikające z korzystania z tej strony sieci web lub innych stron do których, znajdują się tu hiperłącza, włącznie, ale bez ograniczenia, z wszelką utratą zysków, przerwaniem działalności, utratą programów klub innych danych z systemu obsługi informacji użytkownika lub z innymi szkodami nawet, przy wcześniejszej wyraźnym ostrzeżeniu o możliwości wystąpienia takich szkód.

Wszelkie informacje dostarczane są przez AG Neovo wyłącznie w stanie "jakie są". AG Neovo nie przyjmuje żadnych zażaleń, ani nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, włącznie z dorozumianymi gwarancjami dopasowania do określonego celu, gwarancjami przydatności handlowej i nie naruszenia praw autorskich.

Niektóre teksty na tej stronie sieci web, mogą być dostępne w innych językach niż język angielski. Tekst może być tłumaczony przez tłumaczy lub oprogramowanie komputerowe, bez udziału lub przeglądania przez ludzi. Te tłumaczenia są dostarczane dla wygody użytkownika, a firma AG Neovo nie przyjmuje zażaleń lub nie ponosi zobowiązań w odniesieniu do dokładności lub kompletności tłumaczenia, zarówno wygenerowanego komputerowo jak i wykonanego przez tłumacza.